RSS
Startsidan Rudbecksgymnasiet

Specialpedagog

På Rudbecksgymnasiet ska alla få det stöd de behöver. Skolans specialpedagog stöttar dem som behöver det.

Specialpedagog

Mitt uppdrag är att arbeta för att alla elever ska ges förutsättningar att utveckla sina kunskaper så långt som möjligt. Det sker genom förebyggande arbete och i arbete med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer med målet en tillgänglig skola som kan möta alla elever behov.

Mina arbetsuppgifter består av att:

  • Motta information av betydelse för det pedagogiska arbetet, från elever, föräldrar, avlämnande skolor och andra utredningsenheter.

  • Medverka i Elevhälsoteamets arbete på skolan.

  • Medverka vid pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå.

  • I samarbete med elev, förälder och pedagog utforma extra anpassningar och särskilt stöd.

  • Delta i arbetet med att genomföra och utvärdera extra anpassningar och åtgärdsprogram.

  • Vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, elever, föräldrar och andra berörda.


Ingrid Schmiterlöw, specialpedagog
0502-60 63 46
Besök: Vulcanön, A-huset, Elevhälsans korridor

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-08-23

Kontakt

Specialpedagog
Ingrid Schmiterlöw
0502-60 63 46


Rudbecksgymnasiet    Vulcansväg 6    522 34 Tidaholm    0502 - 60 61 48